REGULAMIN KONKURSU
„SZUKAJ MNIE”

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu jest Augustowianka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Augustowie przy ul. Turystycznej 18, (16-300 Augustów), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000057123, NIP: 8460001040, REGON: 790500570, o kapitale zakładowym 13.647.684,00zło raz adres poczty elektronicznej: marketing@augustowianka.com.pl
 2. Konkurs jest organizowany w serwisie internetowym Facebook.com dostępnym pod adresem internetowymhttps://www.facebook.com/AugustowiankaWodaMineralna/
 3. Uczestnikiem Konkursu może być użytkownik Facebooka, który wyrazi chęć uczestnictwa poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie zgodnie z Regulaminem Konkursu.
 4. Udział Uczestnika w Konkursie i tym samym podanie przez Uczestnika związanych z jego udziałem w Konkursie informacji i danych, w tym danych osobowych, których zakres wskazany został w Regulaminie, jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
 5. Uczestnik może w każdym momencie trwania Konkursu zrezygnować z udziału w nim powiadamiając o tym Organizatora przesyłając oświadczenie o rezygnacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: marketing@augustowianka.com.pl.
 6. Sponsorem nagród w Konkursie jest Augustowianka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Augustowie przy ul. Turystycznej 18, (16-300 Augustów), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000057123, NIP: 8460001040, REGON: 790500570, o kapitale zakładowym 13.647.684,00zł oraz adres poczty elektronicznej: marketing@augustowianka.com.pl
 7. Definicje – pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:
 8. Facebook: serwis internetowy Facebook.com pod adresem internetowym: http://www.facebook.com/
 9. Fanpage: strona Sponsora w serwisie internetowym Facebook.com dostępna pod adresem internetowy https://www.facebook.com/AugustowiankaWodaMineralna/ prowadzona zgodnie z regulaminem serwisu Facebook.
 10. Konkurs: niniejszy konkurs organizowany przez Organizatora zgodnie z Regulaminem,
 11. komisja konkursowa: komisja powołana przez Organizatora celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania ustalenia zwycięzcy Konkursu,
 12. nagrody: świadczenie przyznawane przez Organizatora Laureatom na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie, tj.
 • nagroda pierwszego stopnia: szklanki z firmowym logo Augustowianki oraz 5 zgrzewek wody mineralnej Augustowianka o pojemności 1l.
  Wartość nagrody I stopnia 80zł(słownie :osiemdziesiąt złotych).(słownie: sto złotych.).
 • Nagroda drugiego stopnia: Karafka z firmowym logo Augustowianki oraz 5 zgrzewek wody mineralnej Augustowianka o pojemności 1l. Wartość nagrody II stopnia wynosi 60zł
 • Nagroda trzeciego stopnia: 3 zgrzewki wody Mineralnej Augustowianka o pojemności 1l. Wartość nagrody III stopnia wynosi 20 zł.(słownie: dwadzieścia złotych).
 1. administrator: Augustowianka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Augustowie przy ul. Turystycznej 18, (16-300 Augustów), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000057123, NIP: 8460001040, REGON: 790500570, o kapitale zakładowym 13.647.684,00złoraz adres poczty elektronicznej: marketing@augustowianka.com.pl
 2. regulamin: niniejszy regulamin Konkursu,
 3. sponsor: Augustowianka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Augustowie przy ul. Turystycznej 18, (16-300 Augustów), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000057123, NIP: 8460001040, REGON: 790500570, o kapitale zakładowym 13.647.684,00złoraz adres poczty elektronicznej: marketing@augustowianka.com.pl
 4. uczestnik: osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego, która uczestniczy w Konkursie oraz dodatkowo spełnia wymogi wskazane w punkcie 3 Regulaminu Konkursu.
 5. laureat:Pierwsze trzy osoby, które poprawnie odpowiedziały na pytanie konkursowe w wiadomości prywatnej.
 6. zadanie konkursowe: Odpowiedz w wiadomości prywatnej na pytanie ,, W którym miejscu w Augustowie znajduje się przedstawiona na grafice, stanowiącej załącznik do regulaminu, nowa reklama Augustowianki” w formie tekstowej i/lub zdjęcia.
 7. rozporządzenie: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 8. „Facebook” jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc.
 9. Organizator informuje, że konkurs nie jest w żaden sposób, ani w żadnym zakresie sponsorowany, popierany, przeprowadzany, administrowany ani związany z serwisem Facebook. W przypadku, gdyby na gruncie polskiego prawa odpowiedzialność za naruszenia niniejszego Regulaminu ponosił serwis Facebook w sposób, którego nie da się wyłączyć postanowieniami niniejszego Regulaminu, uczestnicy powinni skierować swoje roszczenia do Organizatora, jako podmiotu gwarantującego prawidłowość realizacji Konkursu (rozdział III. pkt E regulaminu serwisu Facebook, w zw. z art. 3853 pkt 1. Kodeksu cywilnego).

II. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

 1. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny, jednakże brak akceptacji warunków niniejszego regulaminu uniemożliwi udział w konkursie.
 2. Konkurs jest organizowany na Fanpage Organizatora. W dniu rozpoczęcia Konkursu Organizator publikuje na Fanpage post, w którym informuje o Konkursie, zaprasza fanów do udziału w nim, podaje nagrody możliwe do wygrania w Konkursie oraz podaje datę jego zakończenia. Najpóźniej w dniu rozpoczęcia Konkursu Organizator opublikuje również Regulamin na Fanpage z odesłaniem do strony internetowej Organizatora pod adresem: https://www.augustowianka.com.pl/regulamin/, pod którym każdy kto będzie chciał wziąć udział w konkursie powinien zapoznać się regulaminem i zaakceptować jego warunki.
 3. Zgłoszenie udziału w Konkursie następuje poprzez zaakceptowanie warunków regulaminu i przesłanie, w trakcie trwania Konkursu, Zadania Konkursowego, o którym mowa w pkt I ppkt 7 lit. k) regulaminu.
 4. Działania Uczestnika w ramach konkursu nie powinny naruszać regulaminu serwisu Facebook.com (regulamin dostępny jest na stronie internetowej: https://www.facebook.com/policies).
 5. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy i współpracownicy Organizatora i inne osoby, które brały udział w przygotowaniu lub organizowaniu Konkursu a także członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

III. UCZESTNICY

 1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22¹ kodeksu cywilnego, która spełnia łącznie następujące warunki :
 2. posiada utworzone i zarejestrowane konto użytkownika w serwisie facebook.pl – zgodnie z regulaminem serwisu Facebook dostępnym pod adresem: https://www.facebook.com/policies
 3. zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego warunki,
 4. spełnia warunki określone w pkt IV ppkt 2 Regulaminu.
 5. Miejsce osoby biorącej udział w konkursie nie wybiega poza promień okręgu 30km od miejscowości Augustów (16-300)

 

IV. WARUNKI I ZASADY KONKURSU

 1. Konkurs trwa od dnia 11.03.2024roku od godziny 0:00 do dnia 12.03.2024roku do godziny 23:59 – do tego momentu Uczestnicy mają prawo  do przesłania odpowiedzi na Zadanie Konkursowe. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w terminie do dnia 13.03.2024roku, poprzez opublikowanie komunikatu z informacją o Laureatach nagród (imię i nazwisko) na Fanpage Organizatora w serwisie Facebook.
 2. Warunkami uczestnictwa w Konkursie są łącznie:
 1. autorskie wykonanie Zadania Konkursowego;
 2. zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu i zaakceptowanie jego warunków przed przystąpieniem do Konkursu;
 1. Uczestnik może opublikować wyłącznie jedną odpowiedź w ramach jednego Zadania Konkursowego. W przypadku opublikowania kilku odpowiedzi konkursowych w ramach jednego Zadania Konkursowego przez jednego Uczestnika, Organizator będzie brać pod uwagę tylko pierwszą odpowiedź konkursową opublikowaną przez tego Uczestnika pod konkretnym Zadaniem Konkursowym.
 2. Zadanie Konkursowe powinno być wykonane samodzielnie przez Uczestnika, powinno być pracą autorską o indywidualnym charakterze, która nie była wcześniej publikowana, w tym także w Internecie. Uczestnik wykonując i przesyłając Organizatorowi Zadanie Konkursowe obowiązany jest posiadać do niego pełne prawa własności intelektualnej w tym autorskie osobiste i majątkowe.
 3. Uczestnika, w szczególności w związku z wykonaniem i przesłaniem Zadania Konkursowego, obowiązuje zakaz dostarczania treści bezprawnych. Treści dostarczane przez Uczestnika, w szczególności w ramach Zadania Konkursowego, powinny być zgodne z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Organizatora oraz osób trzecich, a także nie powinny zawierać słownictwa wulgarnego, obraźliwego lub naruszającego zasady współżycia społecznego.
 4. Uczestnik, któremu została przyznana Nagroda obowiązany jest przenieść na Organizatora, w drodze odrębnej umowy pisemnej, prawa własności intelektualnej w tym autorskie majątkowe i autorskie prawa zależne na wszystkich znanych na dzień sporządzenia umowy i adekwatnych do utworu polach eksploatacji do Zadania Konkursowego. Termin podpisania umowy zostanie ustalony indywidualnie ze laureatem Konkursu.
 5. Organizator ma prawo do usunięcia odpowiedzi konkursowej w ramach Zadania Konkursowego albo uniemożliwienia dostępu do możliwości opublikowania odpowiedzi konkursowej na fanpage Organizatora, zgodnie z odpowiednimi funkcjonalnościami udostępnionymi przez Facebook, w przypadku:
 6. otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiadomości o jej bezprawnym charakterze;
 7. otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiadomości bądź powzięcia uzasadnionej wątpliwości o tym, iż zawiera ona treści rasistowskie, obrażające innego Uczestnika, wulgarne, pornograficzne lub nieobyczajne, reklamowe, obrażające daną religię lub kulturę, godzące w wizerunek Organizatora lub innych podmiotów z nimi związanych albo też w jakikolwiek inny sposób sprzeczne z zasadami lub normami współżycia społecznego;
 8. uzasadnionych względów bezpieczeństwa, o ile wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 9. Organizator ma prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminami serwisu Facebook, w szczególności Uczestników, którzy:
 10. podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;
 11. podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu osób trzecich;
 12. tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook w celu uniknięcia weryfikacji wieku;
 13. nie spełnią któregokolwiek z wymogów uczestnictwa wskazanych w Regulaminie.
 14. Organizator w sytuacjach, o których mowa w pkt 4 ppkt 7 oraz w pkt 4 ppkt 8. niezwłocznie prześle powiadomienie o usunięciu odpowiedzi konkursowej albo uniemożliwieniu dostępu do odpowiedzi konkursowej (zgodnie z odpowiednimi funkcjonalnościami udostępnionymi przez Facebook) do Uczestnika za pomocą wiadomości prywatnej na profilu Facebook wraz ze stosownym uzasadnieniem.
 15. W celu wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, Organizator powołał Komisję Konkursową składająca się z dwóch przedstawicieli Organizatora. Komisja Konkursowa wybierze zwycięskie Zadanie Konkursowe w oparciu o kolejność poprawnych odpowiedzi, tj. trzy pierwsze osoby, które poprawnie podadzą miejsce lub/i prześlą zdjęcie jako poprawną odpowiedź – o zwycięstwie będzie decydować data i godzina  przesłania wiadomości..
 16. W Konkursie zostanie wyłonionych łącznie trzech laureatów, tj. jeden laureat nagrody I stopnia, jeden laureat nagrody II stopnia i jeden laureat nagrody III stopnia. Wyłonienie Laureatów zostanie dokonane przez Komisję Konkursową.
 17. Konkurs obejmuje okres od dnia11.03.2024 roku do dnia12.03.2024 roku. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w terminie do dnia13.03.2024 roku poprzez opublikowanie komunikatu z informacją o Laureatach nagród ( imię i nazwisko) na Fanpage Organizatora w serwisie Facebook. Laureat Konkursu niezależnie od działań Organizatora proszony jest o podjęcie niezwłocznego kontaktu z Organizatorem za pośrednictwem Fanpage Sponsora, w celu odebrania wygranej, które znajdować się będą w siedzibie Organizatora.
 18. Zwycięskie Zadania Konkursowe mogą zostać opublikowane przez Organizatora na Fanpage Sponsora.
 19. Laureatom nagrody I, II i III stopnia Konkursu zostanie przyznana (doliczona) dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości równowartości podatku jaki Laureat Konkursu jest zobowiązany zapłacić z tytułu wygranej w Konkursie. Dodatkowa nagroda pieniężna, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie podlega wydaniu i zostanie przeznaczona na pokrycie podatku zryczałtowanego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 200). Podatek ten zostanie potrącony przez Organizatora Konkursu i odprowadzony do właściwego urzędu skarbowego. W tym celu konieczne jest podanie następujący danych imię i nazwisko, PESEL, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj)
 20. Laureat może zrzec się prawa do wygranej Nagrody, jednakże nie może przenieść prawa do Nagrody na osobę trzecią, bądź żądać zamiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny ani na żadną inną formę rekompensaty.

V. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
 3. realizacji Konkursu, w tym w celu przekazania Nagrody (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora),
 4. rozpatrzenia reklamacji (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes Administratora),
 5. ustalania i dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora).
 6. Podanie danych jest dobrowolne, przy czym stanowi warunek udziału w Konkursie, co oznacza, że ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Konkursie.
 7. Dane Uczestników będą przechowywane przez czas trwania Konkursu oraz okres dochodzenia roszczeń związanych z uczestnictwem w Konkursie w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w niniejszym punkcie Regulaminu oraz zgodnie z Rozporządzeniem
 8. Dane osobowe uczestników, z zastrzeżeniem pkt V ppkt 6, przechowywane będą przez 3 miesiące po zakończeniu konkursu, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w niniejszym punkcie Regulaminu oraz zgodnie z Rozporządzeniem
 9. Dane osobowe laureatów będą przechowywane przez czas trwania Konkursu oraz okres 6 lat od daty ich przekazania, ze względu na wymogi przepisów prawa podatkowego.
 10. Każdemu uczestnikowi konkursu przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia.
 11. Każdemu uczestnikowi konkursu przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 12. Administrator danych może powierzyć przetwarzanie danych osobowych w związku z dostarczeniem nagród laureatom innym podmiotom, w szczególności firmie kurierskiej i innym podmiotom świadczącym wsparcie techniczne konkursu.
 13. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można przesłać stosowną wiadomość pocztą elektroniczną na adres: august@augustowianka.com.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Administratora: Augustowianka Sp. z o.o. ul. Turystyczna 18, 16-300 Augustów.
 14. Każdemu uczestnikowi konkursu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

VI. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje związane z Konkursem Uczestnik może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: marketing@augustowianka.com.pl bądź za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Augustowianka Sp. z o.o. ul. Turystyczna 18, 16-300 Augustów.
 2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora.
 3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia dotarcia zgłoszenia (ew. wystąpienia) reklamacyjnego do Organizatora w taki sposób, żeby mógł on się z nim zapoznać. Organizator ustosunkuje się do reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie, w zależności w jaki sposób została złożona reklamacja przez Uczestnika.
 4. Rozpatrzenie reklamacji wyczerpuje postępowanie reklamacyjne prowadzone przez Organizatora.
 5. Zasady zgłaszania i rozpatrywania reklamacji określone w Regulaminie w żaden sposób nie ograniczają prawa Uczestnika do wystąpienia z roszczeniem do właściwego Sądu powszechnego.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Prawem właściwym jest prawo polskie.
 2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540).
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 
 

Augustowianka Sp. z o.o.

ul. Turystyczna 18,

16-300 Augustów

tel. 502 002 782

tel. 667 570 665

biuro@augustowianka.com.pl

Zobacz nas także na:

Augustowianka 2024. All Rights Reserved.

to top