POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKI COOKIES STRONY INTERNETOWEJ AUGUSTOWIANKA.COM.PL

Dnia 25 maja 2018 roku w Polsce zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Z uwagi na fakt, że przywiązujemy szczególną wagę do prawa ochrony prywatności, pragniemy Państwu przekazać informacje dotyczące przetwarzanych danych osobowych.

I. Administrator danych osobowych.

Administrator danych osobowych – Augustowianka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: 16-300 Augustów ul. Turystyczna 18, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000057123, o kapitale zakładowym: 13.647.684,00zł, NIP: 8460001040, REGON: 790500570;.

II. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe przetwarzane są w celu:

  1. podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt b RODO)
  2. realizacji wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO, a w zakresie w jakim podanie danych jest fakultatywne – na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, tj. art. 6 ust. 1 pkt a RODO;
  3. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt c RODO);
  4. ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt d RODO);
  5. wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym – w zakresie wynikającym z przepisów prawa i podejmowanych czynności (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt e RODO);
  6. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami – (podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora tj. art. 6 ust. 1 pkt f RODO).

III. Okres przechowywania danych.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres co najmniej roku od wykonania umowy, chyba że w umowie strony postanowiły inaczej, a w przypadku danych podanych fakultatywnie – do czasu wycofania zgody, lecz nie dłużej niż przez okres umowy. Okres przetwarzania danych może zostać każdorazowy przedłużony o okres przedawnienia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.

IV. Odbiorcy danych osobowych.

Dane mogą być przekazywane pracownikom, osobom współpracującym, dostawcom systemów informatycznych i usług IT, operatorom pocztowym i kurierom, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi niezbędne do wykonania zawieranej z Państwem umowy oraz organom uprawnionym do otrzymania Państwa danych na podstawie przepisów prawa.

V.Profilowanie.

Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu.

VI. Uprawnienia osób, których dane dotyczą.

Mają Państwo prawo do: dostępu do danych, otrzymania ich kopii, sprostowania i usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VII. Informacje dotyczące dobrowolności lub wymogu podania danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, z wyjątkiem danych, oznaczonych jako fakultatywne, których podanie jest dobrowolne. Nie są Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji umowy i kontaktu z Państwem.

W przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie dobrowolności ich podania, prosimy o wiadomość na adres: biuro@augustowianka.com.pl

VIII. Pliki cookies („ciasteczka”).

W trakcie korzystania przez Państwa ze strony internetowej https://augustowianka.com.pl/ automatyczne gromadzone są Państwa dane takie jak: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki i systemu operacyjnego. Dane są zbierane poprzez pliki cookies i system Google Analytics (system analityki internetowej) oraz mogą być zapisywane w logach serwera. Dostęp do informacji mają tylko Administrator danych osobowych oraz, ze względów technicznych, zaufane podmioty, z których technologii korzystamy.

Zbierane dane wykorzystywane są do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, monitorowania stanu sesji oraz statystyk wyświetleń Strony Internetowej. Pliki cookies sesyjne pozostają na Państwa urządzeniach do czasu opuszczenia strony internetowej bądź wyłączenia przeglądarki internetowej, a pliki cookies stałe do czasu określonego w parametrach pliku bądź ręcznego usunięcia przez Państwa.

Pliki cookies można usunąć poprzez wybranie odpowiedniej opcji w Państwa przeglądarce internetowej. W celu zablokowania Google Analytics należy pobrać dodatek do przeglądarki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.Augustowianka Sp. z o.o.

ul. Turystyczna 18,

16-300 Augustów

tel. 502 002 782

tel. 667 570 665

biuro@augustowianka.com.pl

Zobacz nas także na:

Augustowianka 2024. All Rights Reserved.

to top