Informacje
o regionie

Puszcza Augustowska to nienaruszona przez postęp ludzki flora i fauna...

Zdrowie w zasięgu ręki!

Tam gdzie jest woda zaczyna się życie, a dobra woda to gwarancja prawidłowego rozwoju organizmu. AUGUSTOWIANKA dzięki stabilności składu chemicznego ukształtowanego w naturalnym środowisku podziemnym takich gwarancji nam dostarcza.

Idealna do codziennego picia dzięki swej naturalności i kompozycji składników mineralnych AUGUSTOWIANKA znakomicie wpływa na funkcjonowanie organizmu.
Nasza woda nie ma zbadanej i potwierdzonej funkcji zdrowotnej organizmu.


 KONKURS „Z AUGUSTOWIANKĄ POZNAJEMY UROKI BALI”

REGULAMIN DO DRUKU (pdf)

 

REGULAMIN KONKURSU

 

Z AUGUSTOWIANKĄ POZNAJEMY UROKI BALI”

 

 

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Organizatorem Konkursu jest:

 1. Augustowianka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Augustowie przy ul. Turystycznej 18, (16-300 Augustów), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000057123, NIP: 8460001040, REGON: 790500570, o kapitale zakładowym 13.647.684,00zło raz adres poczty elektronicznej: biuro@augustowianka.com.pl

i

 1. Robert Bieńczyk,prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-UsługoweROBIL Robert Bieńczyk, z siedzibą: 18-400 Łomżaul. Senatorska 15, NIP: 7182112210, REGON: 366147662, adres poczty elektronicznej: kontakt@bali.bialystok.pl

 1. Konkurs jest organizowany w serwisie internetowym Facebook.com dostępnym pod adresem internetowym: facebook.com/AugustowiankaWodaMineralna/

 2. Uczestnikiem Konkursu może być użytkownik Facebooka, który wyrazi chęć uczestnictwa poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie zgodnie z Regulaminem Konkursu.

 3. Udział Uczestnika w Konkursie i tym samym podanie przez Uczestnika związanych z jego udziałem w Konkursie informacji i danych, w tym danych osobowych, których zakres wskazany został w Regulaminie, jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

 4. Uczestnik może w każdym momencie trwania Konkursu zrezygnować z udziału w nim powiadamiając o tym Organizatora przesyłając oświadczenie o rezygnacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@augustowianka.com.pl.

 5. Sponsorem nagród w Konkursie jest:

 1. Augustowianka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Augustowie przy ul. Turystycznej 18, (16-300 Augustów), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000057123, NIP: 8460001040, REGON: 790500570, o kapitale zakładowym 13.647.684,00zł oraz adres poczty elektronicznej: kontakt@augustowianka.com.pl

i

 1. Robert Bieńczyk,prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-UsługoweROBIL Robert Bieńczyk, z siedzibą: 18-400 Łomżaul. Senatorska 15, NIP: 7182112210, REGON: 366147662, adres poczty elektronicznej: kontakt@bali.bialystok.pl

 1. Definicje – pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Facebook: serwis internetowy Facebook.com pod adresem internetowym: http://www.facebook.com/

 2. Fanpage: strona Sponsora w serwisie internetowym Facebook.com dostępna pod adresem internetowy Facebook.com/AugustowiankaWodaMineralna/ i Facebook.com/BaliOrioentMassage/, prowadzone zgodnie z regulaminem serwisu Facebook.

 3. Konkurs: niniejszy konkurs organizowany przez Organizatora zgodnie z Regulaminem,

 4. komisja konkursowa: komisja powołana przez Organizatora celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania ustalenia zwycięzcy Konkursu,

 5. nagrody:świadczenie przyznawane przez Organizatora Laureatom na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie, tj.

 • I nagroda: Masaż Balijski dla dwóch osób (1h) w Bali Orient Massage Białystok ul. Bolesława Chrobrego 6a, 15-057 Białystok z transportem* na koszt Organizatorów w towarzystwie Masażystki z Wyspy Bali o wartości 279 zł (Voucher ważny jest 30 dni od dnia zakończenia konkursu, konieczne jest wcześniejsze umówienie dnia i godziny wykorzystania Voucheru w porozumieniu z Bali Orient Massage, w godzinach pracy Bali Orient Massage) oraz miesięczny zapas wody mineralnej Augustowianka Active wartości 37,80 zł

*Obszar transportu Zwycięzców obejmuje Białystok i obszar 50 km od Białegostoku oraz Augustów i obszar 50 km od Augustowa.

 • II nagroda: 4 godzinny rejs katamaranem dla dwóch osób w porcie katamaranów Blues Brothers w Augustowie lub Voucher do wykorzystania w barze Blues Brothers w Augustowie o wartości 120,00zł oraz miesięczny zapas wody mineralnej Augustowianka Active,

 • III nagroda: miesięczny zapas wody Augustowianka Activeo wartości 37,80 zł.

 1. administrator:

 • Augustowianka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Augustowie przy ul. Turystycznej 18, (16-300 Augustów), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000057123, NIP: 8460001040, REGON: 790500570, o kapitale zakładowym 13.647.684,00zło raz adres poczty elektronicznej: biuro@augustowianka.com.pl

 • Robert Bieńczyk,prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-UsługoweROBIL Robert Bieńczyk, z siedzibą: 18-400 Łomżaul. Senatorska 15, NIP: 7182112210, REGON: 366147662, adres poczty elektronicznej: kontakt@bali.bialystok.pl

 1. regulamin: niniejszy regulamin Konkursu,

 2. sponsor:

 • Augustowianka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Augustowie przy ul. Turystycznej 18, (16-300 Augustów), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000057123, NIP: 8460001040, REGON: 790500570, o kapitale zakładowym 13.647.684,00zło raz adres poczty elektronicznej: biuro@augustowianka.com.pl

 • Robert Bieńczyk,prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-UsługoweROBIL Robert Bieńczyk, z siedzibą: 18-400 Łomżaul. Senatorska 15, NIP: 7182112210, REGON: 366147662, adres poczty elektronicznej: kontakt@bali.bialystok.pl

 1. uczestnik: osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego, która uczestniczy w Konkursie oraz dodatkowo spełnia wymogi wskazane w punkcie 3 Regulaminu Konkursu.

 2. laureat: uczestnik wyróżniony w Konkursie poprzez zdobycie nagrody I, II lub III stopnia,

 3. zadanie konkursowe: udostępnienie postu konkursowego przez uczestnika konkursu na swoim profilu w serwisie internetowym Facebook i zawarcie przez uczestnika w komentarzu pod postem konkursowym kreatywnej odpowiedzi w formie tekstowej i/lub graficznej - "Moje ulubione lub wymarzone miejsce relaksu” i/lub „Mój ulubiony sposób aktywności fizycznej”.

 4. rozporządzenie: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 1. „Facebook” jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc.

 2. Organizator informuje, że konkurs nie jest w żaden sposób, ani w żadnym zakresie sponsorowany, popierany, przeprowadzany, administrowany ani związany z serwisem Facebook. W przypadku, gdyby na gruncie polskiego prawa odpowiedzialność za naruszenia niniejszego Regulaminu ponosił serwis Facebook w sposób, którego nie da się wyłączyć postanowieniami niniejszego Regulaminu, uczestnicy powinni skierować swoje roszczenia do Organizatora, jako podmiotu gwarantującego prawidłowość realizacji Konkursu (rozdział III. pkt E regulaminu serwisu Facebook, w zw. z art. 3853 pkt 1. Kodeksu cywilnego).

 

II. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

 

 1. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny, jednakże brak akceptacji warunków niniejszego regulaminu uniemożliwi udział w konkursie.

 2. Konkurs jest organizowany na Fanpage Organizatora. W dniu rozpoczęcia Konkursu Organizator publikuje na Fanpage post, w którym informuje o Konkursie, zaprasza fanów do udziału w nim, podaje nagrody możliwe do wygrania w Konkursie oraz podaje datę jego zakończenia. Najpóźniej w dniu rozpoczęcia Konkursu Organizator opublikuje również Regulamin na Fanpage z odesłaniem do strony internetowej Organizatora pod adresem: https://www.augustowianka.com.pl/regulamin/, pod którym każdy kto będzie chciał wziąć udział w konkursie powinien zapoznać się regulaminem i zaakceptować jego warunki.

 3. Zgłoszenie udziału w Konkursie następuje poprzez zaakceptowanie warunków regulaminu i przesłanie, w trakcie trwania Konkursu, Zadania Konkursowego w komentarzu do postu konkursowego, o którym mowa w pkt I ppkt 7 lit. k) regulaminu.

 4. Działania Uczestnika w ramach konkursu nie powinny naruszać regulaminu serwisu Facebook.com (regulamin dostępny jest na stronie internetowej: https://www.facebook.com/policies).

 5. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy i współpracownicy Organizatora i inne osoby, które brały udział w przygotowaniu lub organizowaniu Konkursu a także członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

III. UCZESTNICY

 

 1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22¹ kodeksu cywilnego, która spełnia łącznie następujące warunki :

 1. posiada utworzone i zarejestrowane konto użytkownika w serwisie facebook.pl – zgodnie z regulaminem serwisu Facebook dostępnym pod adresem: https://www.facebook.com/policies

 2. zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego warunki,

 3. spełnia warunki określone w pkt IV ppkt 2 Regulaminu.

 

IV. WARUNKI I ZASADY KONKURSU

 

 1. Konkurs trwa od dnia 05.07.2018 roku od godziny 0:00 do dnia 31.08.2018 roku do godziny 23:59 - do tego momentu Uczestnicy mają prawo opublikowania Zadania Konkursowe. Konkurs jest podzielony na dwie tury. Pierwsza obejmuje czasookres od dnia 05.07.2018 roku do dnia 31.07.2018 roku, a druga tura obejmuje czasookres od dnia 01.08.2018 roku do dnia 31.08.2018 roku. Wyniki pierwszej tury konkursu zostaną ogłoszone w terminie do dnia 10.08.2018 roku, a drugiej tury w terminie do dnia 10.09.2018 roku poprzez opublikowanie komunikatu z informacją o Laureatach nagród I, II i III stopnia (imię i nazwisko) na Fanpage Organizatora w serwisie Facebook.

 2. Warunkami uczestnictwa w Konkursie są łącznie:

 1. autorskie wykonanie Zadania Konkursowego;

 2. zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu i zaakceptowanie jego warunków przed przystąpieniem do Konkursu;

 1. Uczestnik może opublikować wyłącznie jedną odpowiedź w ramach jednego Zadania Konkursowego. W przypadku opublikowania kilku odpowiedzi konkursowych w ramach jednego Zadania Konkursowego przez jednego Uczestnika, Organizator będzie brać pod uwagę tylko pierwszą odpowiedź konkursową opublikowaną przez tego Uczestnika pod konkretnym Zadaniem Konkursowym.

 2. Zadanie Konkursowe powinno być wykonane samodzielnie przez Uczestnika, powinno być pracą autorską o indywidualnym charakterze, która nie była wcześniej publikowana, w tym także w Internecie. Uczestnik wykonując i przesyłając Organizatorowi Zadanie Konkursowe obowiązany jest posiadać do niego pełne prawa własności intelektualnej w tym autorskie osobiste i majątkowe.

 3. Uczestnika, w szczególności w związku z wykonaniem i przesłaniem Zadania Konkursowego, obowiązuje zakaz dostarczania treści bezprawnych. Treści dostarczane przez Uczestnika, w szczególności w ramach Zadania Konkursowego, powinny być zgodne z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Organizatora oraz osób trzecich, a także nie powinny zawierać słownictwa wulgarnego, obraźliwego lub naruszającego zasady współżycia społecznego.

 4. Uczestnik, któremu została przyznana Nagroda obowiązany jest przenieść na Organizatora, w drodze odrębnej umowy pisemnej, prawa własności intelektualnej w tym autorskie majątkowe i autorskie prawa zależne na wszystkich znanych na dzień sporządzenia umowy i adekwatnych do utworu polach eksploatacji do Zadania Konkursowego. Termin podpisania umowy zostanie ustalony indywidualnie ze laureatem Konkursu.

 5. Organizator ma prawo do usunięcia odpowiedzi konkursowej w ramach Zadania Konkursowego albo uniemożliwienia dostępu do możliwości opublikowania odpowiedzi konkursowej na fanpage Organizatora, zgodnie z odpowiednimi funkcjonalnościami udostępnionymi przez Facebook, w przypadku:

 1. otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiadomości o jej bezprawnym charakterze;

 2. otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiadomości bądź powzięcia uzasadnionej wątpliwości o tym, iż zawiera ona treści rasistowskie, obrażające innego Uczestnika, wulgarne, pornograficzne lub nieobyczajne, reklamowe, obrażające daną religię lub kulturę, godzące w wizerunek Organizatora lub innych podmiotów z nimi związanych albo też w jakikolwiek inny sposób sprzeczne z zasadami lub normami współżycia społecznego;

 3. uzasadnionych względów bezpieczeństwa, o ile wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 1. Organizator ma prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminami serwisu Facebook, w szczególności Uczestników, którzy:

 1. podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;

 2. podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu osób trzecich;

 3. tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook w celu uniknięcia weryfikacji wieku;

 4. nie spełnią któregokolwiek z wymogów uczestnictwa wskazanych w Regulaminie.

 1. Organizator w sytuacjach, o których mowa w pkt 4 ppkt 7 oraz w pkt 4 ppkt 8. niezwłocznie prześle powiadomienie o usunięciu odpowiedzi konkursowej albo uniemożliwieniu dostępu do odpowiedzi konkursowej (zgodnie z odpowiednimi funkcjonalnościami udostępnionymi przez Facebook) do Uczestnika za pomocą wiadomości prywatnej na profilu Facebook wraz ze stosownym uzasadnieniem.

 2. W celu wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, Organizator powołał Komisję Konkursową składająca się z jednego przedstawiciela każdego z Organizatorów. Komisja Konkursowa wybierze zwycięskie Zadania Konkursowe, kierując się własnym uznaniem, uwzględniając adekwatność, zgodność z tematyką Konkursu, oryginalność, kreatywność i walory artystyczne Zadania Konkursowego Uczestnika.

 3. W Konkursie zostanie wyłonionych łącznie sześciu laureatów, tj. dwóch laureat nagrody I stopnia, dwóch laureatów nagrody II stopnia i dwóch laureatów nagrody III stopnia. Wyłonienie Laureatów zostanie dokonane przez Komisję Konkursową.

 4. Konkurs jest podzielony na dwie tury. Pierwsza obejmuje czasookres od dnia 05.07.2018 roku do dnia 31.07.2018 roku, a druga tura obejmuje czasokres od dnia 01.08.2018 roku do 31.08.2018 roku. Wyniki pierwszej tury konkursu zostaną ogłoszone w terminie do dnia 10.08.2018 roku a drugiej tury w terminie do dnia 10.09.2018 roku poprzez opublikowanie komunikatu z informacją o Laureatach nagród I, II i III stopnia ( imię i nazwisko) na Fanpage Organizatora w serwisie Facebook. Laureat Konkursu niezależnie od działań Organizatora proszony jest o podjęcie niezwłocznego kontaktu z Organizatorem za pośrednictwem Fanpage Sponsora, w celu dostarczenia wygranej. Organizator skontaktuje się z Laureatami niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia, w celu ustalenia szczegółów dostarczenia/odbioru Nagród.

 5. Nagroda I, II i III stopnia zostanie wysłana do Laureata Konkursu na koszt Organizatora przesyłką pocztową na podany przez niego adres w terminie14 dni od dnia podania przez niego danych niezbędnych do dostarczenia wygranej (imię i nazwisko, potwierdzenie ukończenia 18. roku życia, PESEL, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz adres dostawy (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj). 4.14. Zwycięskie Zadania Konkursowe mogą zostać opublikowane przez Organizatora na Fanpage Sponsora.

 6. Laureatom nagrody I, II i III stopnia Konkursu zostanie przyznana (doliczona) dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości równowartości podatku jaki Laureat Konkursu jest zobowiązany zapłacić z tytułu wygranej w Konkursie. Dodatkowa nagroda pieniężna, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie podlega wydaniu i zostanie przeznaczona na pokrycie podatku zryczałtowanego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 200). Podatek ten zostanie potrącony przez Organizatora Konkursu i odprowadzony do właściwego urzędu skarbowego.

 7. Laureat może zrzec się prawa do wygranej Nagrody, jednakże nie może przenieść prawa do Nagrody na osobę trzecią, bądź żądać zamiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny ani na żadną inną formę rekompensaty.

 

V. DANE OSOBOWE

 

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.

 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 1. realizacji Konkursu, w tym w celu przekazania Nagrody (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora),

 2. rozpatrzenia reklamacji (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes Administratora),

 3. ustalania i dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora).

 1. Podanie danych jest dobrowolne, przy czym stanowi warunek udziału w Konkursie, co oznacza, że ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Konkursie.

 2. Dane Uczestników będą przechowywane przez czas trwania Konkursu oraz okres dochodzenia roszczeń związanych z uczestnictwem w Konkursie w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w niniejszym punkcie Regulaminu oraz zgodnie z Rozporządzeniem

 3. Dane osobowe uczestników, z zastrzeżeniem pkt V ppkt 6, przechowywane będą przez 3 miesiące po zakończeniu konkursu, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w niniejszym punkcie Regulaminu oraz zgodnie z Rozporządzeniem

 4. Dane osobowe laureatów będą przechowywane przez czas trwania Konkursu oraz okres 6 lat od daty ich przekazania, ze względu na wymogi przepisów prawa podatkowego.

 5. Każdemu uczestnikowi konkursu przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia.

 6. Każdemu uczestnikowi konkursu przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 7. Administrator danych może powierzyć przetwarzanie danych osobowych w związku z dostarczeniem nagród laureatom innym podmiotom, w szczególności firmie kurierskiej i innym podmiotom świadczącym wsparcie techniczne konkursu.

 8. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można przesłać stosowną wiadomość pocztą elektroniczną na adres: biuro@augustowianka.com.pl lub kontakt@bali.bialystok.pl albo za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Administratora: Augustowiank Sp. z o.o. ul. Turystyczna 18, 16-300 Augustów bądź na adres drugiego Administratora: Przedsiębiorstwo Handlowo-UsługoweROBIL Robert Bieńczyk na adres: ul. Senatorska 15, 18-400 Łomża,.

 9. Każdemu uczestnikowi konkursu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

VI. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

 1. Reklamacje związane z Konkursem Uczestnik może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@augustowianka.com.pl lub kontakt@bali.bialystok.pl bądź za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Augustowiank Sp. z o.o. ul. Turystyczna 18, 16-300 Augustów lub na adres: Przedsiębiorstwo Handlowo-UsługoweROBIL Robert Bieńczyk na adres: ul. Senatorska 15, 18-400 Łomża

 2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora.

 3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia dotarcia zgłoszenia (ew. wystąpienia) reklamacyjnego do Organizatora w taki sposób, żeby mógł on się z nim zapoznać. Organizator ustosunkuje się do reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie- w zależności w jaki sposób została złożona reklamacja przez Uczestnika.

 4. Rozpatrzenie reklamacji wyczerpuje postępowanie reklamacyjne prowadzone przez Organizatora.

 5. Zasady zgłaszania i rozpatrywania reklamacji określone w Regulaminie w żaden sposób nie ograniczają prawa Uczestnika do wystąpienia z roszczeniem do właściwego Sądu powszechnego.

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Prawem właściwym jest prawo polskie.

 2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540).

 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 4. Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie formularza kontaktowego.